Odzyskaj świeże spojrzenie z HYLO®-FRESH!

REGULAMIN ZAKOŃCZONEGO KONKURSU ORGANIZOWANEGO POD HASŁEM „ODZYSKAJ ŚWIEŻE SPOJRZENIE” Z DNIA 24 lutego 2017 R.

 1. SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE

Konkurs - jednoetapowe postępowanie prowadzone przez Organizatora pod nazwą „ODZYSKAJ ŚWIEŻE SPOJRZENIE”, zawierające element rywalizacji, w którym wybrany zostanie Laureat oraz Wyróżnieni i przyznane nagrody, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Regulamin – dokument regulujący zasady przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureata oraz Wyróżnionych, opublikowany na stronie internetowej www.hylofresh.pl, z możliwością jego pobrania, zapisania i odtwarzania. Regulamin zostanie również udostępniony Uczestnikowi Konkursu w toku procesu rejestracji.

Fundator Nagród – spółkaURSAPHARM POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Malarskiej nr 6, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS: 0000358065, posiadająca NIP: 1182030124, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł, zlecająca przeprowadzenie Konkursu, określająca jego cel oraz będąca fundatorem nagrody głównej oraz nagród dla wyróżnionych Uczestników, do zdobycia w Konkursie oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

Organizator Konkursu– spółka Garden of Words Group Katarzyna Pawlikowska-Poleszak i Aleksandra Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gubinowskiej 37, 02-956 Warszawa (adres korespondencyjny: Zawojska 36, 02-927 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS: 0000623947, posługującą się NIP: 9512354562, która na zlecenie Fundatora Naród przeprowadza Konkurs.

Uczestnik Konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca ważny paszport, przynajmniej w okresie od 24 marca do 31 października 2017 r., która dokonała w terminach i na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu.

Strona internetowa Konkursu – strona internetowa prowadzona pod adresem www.hylofresh.pl, za pomocą której przeprowadzany jest Konkurs, tj. na której opublikowany został niniejszy Regulamin i na której udostępniony został Formularz Konkursowy umożliwiający przystąpienie do Konkursu oraz na której opublikowane zostaną wyniki Konkursu.

Formularz Konkursowy – formularz w formie elektronicznej przygotowany przez Organizatora i udostępniony na Stronie internetowej Konkursu, za pośrednictwem którego Uczestnicy zgłaszają Prace Konkursowe do Konkursu.

Praca Konkursowa – zdjęcie wysokiej jakości (minimum 75 dpi)o objętości od 2MB do 5MB wykonane przez Uczestnika Konkursu, stanowiące odpowiedź na jedno z dwóch następujących pytań: „Co dla Ciebie oznacza odzyskać świeże spojrzenie?” bądź „Jak odzyskać świeże spojrzenie?” i przesyłane za pośrednictwem Formularza Konkursowego, zgodnie z Regulaminem.

Jury Konkursu – ciało składające się z 3 osób - blogerki modowej i podróżniczki - Anny Skury, przedstawiciela Fundatora Nagród, oraz przedstawiciela Organizatora, powołane do rozstrzygnięcia Konkursu, tj. do wyłonienia Laureata i Wyróżnionych oraz przyznania nagród.

Laureat Konkursu – Uczestnik Konkursu, którego Praca Konkursowa została wyłoniona przez Jury, jako zwycięska i któremu przyznano nagrodę główną.

Wyróżnieni – 10 (słownie: dziesięcioro) Uczestników Konkursu, których Prace Konkursowe zostały wyróżnione przez Jury Konkursu i którym przyznano nagrody za wyróżnienie.

Sekretariat Konkursu - biuro uruchomione przez Organizatora na potrzeby organizacji Konkursu, prowadzone pod adresem: Garden of Words Group Katarzyna Pawlikowska-Poleszak i Aleksandra Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna, ul. Zawojska 36 Warszawa, osoba kontaktowa: Elżbieta Burza, tel. +48 570 168 703, adres e-mailowy: hylo-fresh@gardenofwords.pl

 1. ZASADY OGÓLNE KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, którzy w czasie trwania Konkursu, tj. od dnia 24 lutego 2017 r. od godz. 18:00 do dnia 15 marca 2017 r. nabyli krople do oczu marki Hylo-Fresh.

 2. Celem Konkursu jest promocja marki Hylo-Fresh, należącej do Fundatora Nagród, a także promowanie stylu życia , w którym istotne jest zapewnienie komfortu oczu.

 3. Uczestnik, który zostanie Laureatem Konkursu, otrzyma nagrodę wskazaną w Rozdziale V „Nagroda Główna” Regulaminu, natomiast Uczestnicy, których prace Konkursowe zostaną wyróżnione w Konkursie, otrzymają nagrodę wskazaną w Rozdziale VI „Nagroda za wyróżnienie” Regulaminu.

 4. Przed zgłoszeniem do Konkursu Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dobrowolnego zaakceptowania jego treści. Uczestnictwo w Konkursie jest zależne od zaakceptowania treści Regulaminu.

 5. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie bez podawania powodu rezygnacji, powiadamiając Organizatora o swojej decyzji na piśmie, na adres Sekretariatu Konkursu lub przesyłając rezygnację za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Sekretariatu Konkursu. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji, Uczestnik nie bierze udziału w dalszej części Konkursu.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

  1. zakupienie kropli do oczu marki „Hylo-Fresh” w dowolnym punkcie sprzedaży w okresie od 24 lutego 2017 r. od godziny 18:00 do 15 marca 2017 r. do godziny 23:59, niezależnie od wartości preparatu oraz zachowanie paragonu;

  2. wykonanie Pracy Konkursowej, zgodnie zasadami określonymi w Regulaminie;

  3. zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez wypełnienie Formularza Konkursowego udostępnionego na Stronie internetowej Konkursu oraz załączenie do Formularza Konkursowego wymaganych załączników – Pracy Konkursowej oraz wyraźnego skanu lub zdjęcia paragonu, potwierdzającego zakup kropli do oczu Hylo-Fresh, w terminie wskazanym w pkt 1 powyżej, a następnie przesłanie wypełnionego Formularza za pomocą Strony internetowej Konkursu. Formularze niezawierające paragonu nie będą brały udziału w Konkursie.

  4. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu – system informatyczny stosowany przy realizacji Konkursu uniemożliwia przesłanie Formularza Konkursowego bez akceptacji Regulaminu.

 2. Formularz Konkursowy uważa się za przesłany w chwili jego zarejestrowania na serwerze na którym znajduje się Strona internetowa Konkursu. Uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia udziału w Konkursie w postaci komunikatu wyświetlonego w okienku Formularza.

 3. Prace Konkursowe, które zostaną zgłoszone po godz. 23.59 w dniu 15 marca 2017 r. nie będą brały udziału w Konkursie.

 4. Jeden paragon uprawnia do zgłoszenia jednego Formularza Konkursowego niezależnie od tego nabycie ilu produktów dokumentuje paragon. Jeden Uczestnik może zgłosić w Konkursie więcej niż jeden Formularz Konkursowy, pod warunkiem że każdy Formularz jest zgłaszany na podstawie innego paragonu dokumentującego zakupienie kropli do oczu marki „Hylo-Fresh”.

 5. W przypadku złożenia przez Uczestnika więcej niż jednego Formularza Konkursowego, każdy Formularz Konkursowy musi zawierać inną Pracę Konkursową. W przypadku zgłoszenia kilku Formularzy Konkursowych, zawierających tę samą Pracę Konkursową, w rywalizacji o nagrody uwzględniana jest tylko jedna Praca Konkursowa.

 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora Nagród, zatrudnieni zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i świadczący usługi na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej.

 7. Praca Konkursowa nie może utrwalać jakichkolwiek znaków towarowych, logotypów grafik i nazw, poza nazwą marki „Hylo-Fresh”. Praca Konkursowa nie musi w żaden sposób odwoływać się do marki „Hylo-Fresh”.

 8. Uczestnik Konkursu niniejszym oświadcza, że:

  1. jest wyłącznym twórcą zgłaszanej do Konkursu Pracy Konkursowej oraz posiada do niej pełnię majątkowych praw autorskich;

  2. dostarczona Praca Konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich,
   a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, w tym wizerunku i innych dóbr prawnie chronionych osób trzecich;

  3. ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu, a w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Organizatora lub Fundatora Nagród, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub Fundatora Nagród z obowiązku świadczenia, a w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko Organizatorowi lub Fundatorowi Nagród, wstąpić do tego postępowania zamiast lub obok tego Organizatora lub Fundatora Nagród

  4. w przypadku gdy Praca Konkursowa zawiera wizerunek Uczestnika lub osoby trzeciej, Uczestnik posiada zgodę osób uprawnionych na ich rozpowszechnianie przez Organizatora oraz Fundatora Nagród, zgodnie z niniejszym punktem oraz pkt 5 poniżej i działając w imieniu własnym i z upoważnienia tych osób trzecich udziela zgody na rozpowszechnianie tych wizerunków, nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celu dotyczącym promocji Konkursu, marki Hylo-Fresh lub innych marek należących do Fundatora Nagród oraz zaprezentowania zwycięskiej oraz wyróżnionych Prac Konkursowych na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatora Nagród;

  5. w przypadku gdy Praca Konkursowa lub jej część stanowi utwór w rozumieniu ustawy
   z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi Nagród licencji niewyłącznej do korzystania z utworu w całości lub części oraz w tym zakresie, prawa do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich znanych w chwili zgłoszenia Pracy Konkursowej polach eksploatacji, a w szczególności:

   1. utrwalanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i poprzez wprowadzanie do pamięci komputera;

   2. zwielokrotnianie egzemplarzy jakąkolwiek znaną w chwili zawarcia niniejszej umowy techniką, a w szczególności techniką drukarska, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową i poprzez wprowadzanie do pamięci komputera;

   3. wprowadzanie egzemplarzy do obrotu i rozpowszechnianie utworu w inny sposób;

   4. najem oryginału albo egzemplarzy;

   5. użyczenie oryginału albo egzemplarzy;

   6. publiczne wykonanie;

   7. wystawienie;

   8. wyświetlenie

   9. odtworzenie;

   10. nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną;

   11. nadawanie za pomocą satelity;

   12. reemitowanie,

   13. publikowanie w prasie i mediach, w tym w sieci Internet, w celu dotyczącym promocji Konkursu, marki Hylo-Freshlub innych marek należących do Fundatora Nagród oraz zaprezentowania zwycięskiej oraz wyróżnionych Prac Konkursowych przez Organizatora lub Fundatora Nagród na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatora Nagród,

   14. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez wprowadzenie do sieci Internet;

   15. wykorzystywanie w celach reklamowych i marketingowych oraz w materiałach POS;

   16. wykonywanie opracowań utworów lub ich części i ich rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych powyżej.

 9. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 8 powyżej nastąpi w momencie przesłania Formularza Konkursowego wraz z Pracą Konkursową nieodpłatnie, co jednak nie wyłącza prawa Laureata oraz Wyróżnianych do przyznania i odbioru nagród na zasadach określonych w części V. i VI niniejszego Regulaminu.

 10. W przypadku, gdy Organizator lub Fundator Nagród wyrazi wolę uzyskania pełni majątkowych praw autorskich do utworów, wówczas zwróci się do Uczestnika z propozycją zawarcia odpowiednich umów nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich, w formie pisemnej

 1. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Prace Konkursowe ocenia Jury, które wyłoni 1 (słownie: jedną) zwycięską Pracę Konkursową, której wykonawca, jako Laureat otrzyma nagrodę główną przewidzianą w Regulaminie oraz 10 (słownie: dziesięć) wyróżnionych Prac Konkursowych, których wykonawcy jako Wyróżnieni otrzymają nagrody za wyróżnienie przewidziane w Regulaminie.

 2. Jury oceniając Prace Konkursowe, będzie brało pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

  1) kreatywność Pracy Konkursowej;

  2) stopień odwzorowania hasła konkursowego;

  3) oryginalność w interpretacji zadnia konkursowego;

  4) jakość wykonania zdjęcia.

 3. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się nie później niż do dnia 17 marca 2017 r

 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie imienia i nazwiska Laureata Konkursu oraz Wyróżnionych, a być może także zwycięskiej i wyróżnionych Prac Konkursowych, nie później niż dnia 17 marca 2017 r. na Stronie internetowej Konkursu na profilach What Anna Wears prowadzonych na portalach facebook.com oraz instagram.com, a także poprzez przesłanie informacji o zwycięstwie do Laureata oraz Wyróżnionych za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podane przez Laureata i Wyróżnionych w Formularzu Konkursowym adresy e-mail. Uczestnik niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w przypadku wygranej lub przyznania wyróżnienia, w celu publikacji wyników Konkursu.

 5. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Uczestnik niezadowolony z decyzji Jury lub z przebiegu Konkursu ma prawo złożyć reklamację skierowaną do Organizatora, a także dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym.

 1. NAGRODA GŁÓWNA

 1. Laureat Konkursu zdobywa ufundowaną przez Fundatora nagrodę główną:

  1) nagrodę rzeczową – wyjazd do Australii, w okresie od 29 kwietnia do 19 maja 2017 r. obejmującą podróżowanie po Australii kamperem wraz z p. Anną Skurą, na trasie od miasta Darwin do Perth, o łącznej wartości 11 000 zł, obejmującą świadczenia opisane szczegółowo w ust. 2 poniżej;

  2) nagrodę pieniężną w postaci 10% wartości Nagrody Głównej; nagroda pieniężna jest przeznaczona wyłącznie na zapłatę podatku dochodowego, który Fundator Nagrody obowiązany jest pobrać przed wydaniem Nagrody (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych); Laureat Konkursu wyraża zgodę i upoważnia Fundatora Nagród do potrącenia z wartości otrzymanych nagród kwoty odpowiadającej nagrodzie pieniężnej i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego od Laureata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

 2. Świadczenia jakie obejmuje nagroda główna:

  1. przelot do Australii i z powrotem z bagażem 23 kg + podręczny

  2. transport po Australii - 4 osobowym kamperem Toyota HI5 (auto wyposażone jest w klimatyzację oraz 4 miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa, z miejscem do spania dla 4 osób, zlewem, zbiornikiem na zimną wodę, oraz wyposażeniem kuchennym, garnkami, talerzami, sztućcami, śpiworami, prześcieradłem oraz lodówko-zamrażarkę i dwupalnikową kuchenką gazową., stolik turystyczny i 4 krzesła kampingowe);

  3. ubezpieczenie turystyczne AXA na cały czas trwania wyjazdu;

  4. 2 noclegi w Darwin w apartamentach turystycznych z kuchnią;

  5. 2 noclegi w Monkey Mia Dophin Resort w mini apartamentach jednopokojowych dla 4 osób (2 łóżka pojedyncze i łóżko małżeńskie);

  6. 2 noclegi w Perth w Hotelu Ibis Budget - pokoje 2 osobowe, pobyt w Ibis bez śniadania;

  7. bilety wstępu do odwiedzanych Parków Narodowych i Rezerwatów przyrody: wskazanych w programie wyjazdu, załączonym do Regulaminu (Załącznik), np. Lechfield Park, Karrbali National Park;

  8. wszystkie transfery wynikające z Programu wyjazdu;

  9. opiekę koordynatorów;

  10. pełne wsparcie na każdym etapie podróży;

  11. wsparcie w odprawie online i przygotowanie kart pokładowych przed lotem.

 3. Nagroda nie obejmuje:

  1. wyżywienia w trakcje wyjazdu;

  2. wydatków osobistych;

  3. biletów wstępu do innych miejsc niż wskazane w Programie wyjazdu jako zapewnione przez organizatora wyjazdu.

 4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich ekwiwalent pieniężny, a nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej jest przeznaczona wyłącznie na pobranie należnego podatku dochodowego i nie podlega wypłacie Laureatowi.

 5. W wiadomości e-mail wysłanej do Laureata i informującej o wygranej, Laureat będzie proszony o dostarczenie organizatorowi wyjazdu swoich następujących danych niezbędnych dla zorganizowania wyjazdu Laureata: imienia i nazwiska, daty urodzenia, numer PESEL, adresu, skanu decyzji o pozwoleniu na wjazd do Australii, o którym mowa w ust. 6 poniżej, numeru paszportu oraz daty wydania i daty ważności paszportu, nie później niż do dnia 24 marca 2017 r. Brak przesłania ww. danych w tym terminie może uniemożliwić realizację nagrody. W takim przypadku nagroda nie podlega wymianie na inną. Laureat proszony jest jednak, aby w miarę możliwości powyżej wskazane dane zostały przesłane jak najszybciej, w celu zapewnienia sprawniejszej organizacji wyjazdu.

 6. Prawo Związku Australijskiego nie wymaga od obywateli Rzeczypospolitej Polskiej uzyskania wizy w celu wjazdu na teren Australii na okres do 90 dni, natomiast wymaga uzyskania prawa wjazdu na teren Australii. Wniosek taki składa się poprzez rejestrację oraz złożenie wniosku za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej http://www.border.gov.au/ . Wniosek może złożyć jedynie osoba, której wniosek dotyczy, dlatego w celu realizacji wyjazdu na rzecz Laureata, Laureat powinien niezwłocznie po ogłoszeniu wyników złożyć wniosek o pozwolenie na wjazd, tak aby uzyskać go do 24 marca 2017 r. Rozpoznanie wniosku powinno potrwać około 24 godzin, a składający wniosek powinien otrzymać odpowiedź na podany w formularzu wniosku adres e-mail.

 7. Brak uzyskania pozwolenia na wjazd, w terminie o którym mowa w ust. 6 powyżej lub brak posiadania paszportu ważnego przez okres umożliwiający wyjazd skutkuje niemożliwością realizacji nagrody głównej. W takim przypadku nagroda nie podlega wymianie na inną, a Jury w terminie 3 dni roboczych może wyłoni

 8. nowego Laureata Konkursu, który otrzyma nagrodę wskazaną w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem uzyskania pozwolenia na wjazd, o którym mowa w ust. 6 powyżej oraz posiadania paszportu, ważnego we wskazanym w Regulaminie okresie.

 9. Z wyjazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, na zlecenie Fundatora nagród powstanie relacja, w tym w formie zdjęć lub filmu, która może być opublikowana na Stronie internetowej Konkursu, blogu What Anna Wears oraz na profilu What Anna Wears prowadzonym na instagram.com, na co Uczestnik, w przypadku wygranej i wzięcia udziału w wyjeździe wyraża zgodę, w szczególności w zakresie rozpowszechniania jego wizerunku oraz imienia i nazwiska.

 10. Organizatorem wyjazdu do Australii jest p. Anna Skura, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WAW-Project Anna Skura, z siedzibą w miejscowości Reda, przy ul. Elizy Orzeszkowej 12, 84-240 Reda, posługująca się NIP: 5882167123 .

 1. NAGRODA ZA WYRÓŻNIENIE

 1. Dziesięcioro Uczestników, będących wykonawcami wyróżnionych przez Jury Prac Konkursowych otrzyma nagrodę za wyróżnienie, ufundowaną przez Fundatora Nagród:

  1. bon podarunkowy do wykorzystania w drogerii Sephora, na terenie całej Polski, ważny do dnia 31 grudnia 2017 r., o wartości nominalnej 100,00;

  2. nagrodę pieniężną w postaci 10% wartości Nagrody za wyróżnienie; nagroda pieniężna jest przeznaczona wyłącznie na zapłatę podatku dochodowego, który Fundator Nagrody obowiązany jest pobrać przed wydaniem Nagrody (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych); Wyróżniony wyraża zgodę i upoważnia Fundatora Nagród do potrącenia z wartości otrzymanych nagród kwoty odpowiadającej nagrodzie pieniężnej i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego od Laureata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

 1. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich ekwiwalent pieniężny, a nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej jest przeznaczona wyłącznie na pobranie należnego podatku dochodowego i nie podlega wypłacie Wyróżnionym.

 2. Bony podarunkowe są wysyłane do wyróżnionych przez Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką rejestrowaną (poleconą) lub kuriera, w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, nie wcześniej jednak niż przed uzyskaniem od Wyróżnionych prawidłowych danych do wysyłki nagrody.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację i prawidłowy przebieg Konkursu.

 1. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. Organizator, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, powołuje Komisję składającą się z dwóch osób.

 2. Komisja rozpatruje także reklamacje związane z przebiegiem Konkursu.

 3. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

 4. W celu zapewnienia sprawniejszego i szybszego rozpoznawania reklamacji, składający reklamację jest proszony o zgłaszanie reklamacji w formie pisemnej na adres Sekretariatu Konkursu lub mailem na adres e-mail Sekretariatu Konkursu – hylo-fresh@gardenofwords.pl. W reklamacji prosimy podać Państwa żądania w związku ze złożeniem reklamacji oraz adres, na jaki mamy wysłać odpowiedź.

 5. Komisja poinformuje składającego reklamację o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

 6. Niezależnie od powyższego, Uczestnik może dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu przeprowadzania Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych uczestniczących w Konkursie.

 2. Administratorem danych osobowych osób fizycznych biorących udział w Konkursie jest Fundator Nagród.

 3. Fundator Nagród przetwarzając dane osobowe lub powierzając ich przetwarzanie dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić poszanowanie prywatności osób uczestniczących w Konkursie.

 4. Fundator Nagród przetwarza następujące dane Uczestników Konkursu: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – podawane w Formularzu Konkursowym oraz wizerunek, jeśli został on przedstawiony w Pracy Konkursowej, co jest konieczne, aby zgłosić się do Konkursu oraz adres IP (stały) pozyskany automatycznie, a ponadto adres korespondencyjny Uczestników wyróżnionych w Konkursie oraz nr PESEL, numeru paszportu, datę urodzenia datę wydania i ważności paszportu Laureata oraz adres zamieszkania, jeśli będzie wymagany, w celu realizacji nagrody głównej.

 5. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu
  w tym rozpatrywania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 19 i 20 poniżej.

 6. Dane nie są udostępniane osobom trzecim. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 7. Osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania i usuwania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
  o ochronie danych osobowych.

 8. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie.

 9. Fundator Nagród jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych oraz zapobiegające utracie tych danych, w szczególności przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając we własnym zakresie
  z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

 10. W celu realizacji Konkursu zgodnie z Regulaminem, Fundator Nagród świadczy na rzecz Uczestników Konkursu usługi drogą elektroniczną polegające na udostępnianiu Regulaminu na Stronie internetowej Konkursu z możliwością jego pobrania, zapisania i odtwarzania oraz udostępnieniu Formularza Konkursowego, a Organizator na zlecenie Fundatora Nagród świadczy usługi drogą elektroniczna polegające na udostępnieniu możliwości kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 11. Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie przeprowadzania Konkursu zostają zawarte w chwili dokonania zgłoszenia do Konkursu i ulegają rozwiązaniu z chwilą zakończenia Konkursu albo z chwilą zakończenia udziału danego Uczestnika w Konkursie, poprzez złożenie przez niego oświadczenia o rezygnacji, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy Sekretariatu Konkursu.

 12. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje nieodpłatnie.

 13. W celu realizacji Konkursu, Fundator Nagród powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi w zakresie danych, o których mowa w ust. 4 powyżej, z chwilą ich uzyskania od Uczestników Konkursu. Natomiast Organizator Konkursu na podstawie umów podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, powierzył przetwarzanie danych osobowych:

  1. Uczestników Konkursu w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail i wizerunku, jeśli został utrwalony w Pracy Konkursowej, adresu IP (stałego) - Jerzemu Stradomskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: „Artvertise Jerzy Stradomski”, z siedzibą w Kielcach, ul. Massalskiego 22/29, 25-636 Kielce, NIP 959-166-70-47, Regon 260108227, z chwilą ich przekazania przez Uczestnika, jedynie w celu zapewnienia obsługi technicznej Konkursu;

  2. Wyróżnionych - w zakresie imienia, nazwiska oraz Laureata Konkursu –w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail a także nr PESEL, numeru paszportu, daty urodzenia, dat wydania i ważności paszportu Laureata oraz adresu zamieszkania, jeśli będzie to konieczne dla zrealizowania Nagrody głównej – Annie Skura, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą WAW-Project Anna Skura, z siedzibą w miejscowości Reda, przy ul. Elizy Orzeszkowej 12, 84-240 Reda, posługującą się nr NIP: 5882167123, z chwilą ich przekazania przez Uczestnika, w celu ogłoszenia wyników oraz realizacji Nagrody głównej.

 1. Warunkami technicznymi niezbędnymi do uzyskania dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, określonych w Regulaminie jest: urządzenie posiadające dostęp do internetu oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową. W przypadku usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Organizatora, konieczne jest także posiadanie adresu e-mail.

 2. Zakazuje się dostarczania przez Uczestników Konkursu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

 3. W związku z korzystaniem z usług drogą elektroniczną nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.). Fundator Nagród i Organizator zwracają jednak uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika Konkursu jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika Konkursu oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

 4. By zminimalizować zagrożenia, o których mowa w ust. 16 powyżej, Uczestnik Konkursu powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje do podłączenia się do Internetu w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

 5. Fundator Nagród oraz Organizator korzystają we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

 6. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w przypadku uzyskania przez Fundatora Nagród lub Organizatora będących jednocześnie usługodawcami wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę, będącego osobą fizyczną z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z zasadami świadczenia usług elektronicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Fundator Nagród lub Organizator jako usługodawcy mogą przetwarzać dane osobowe takiego usługobiorcy również w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. Dane osobowe ww. osób przetwarzane są również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z ich uczestnictwem w Konkursie - na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 8. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną są rozpoznawane zgodnie
  z zasadami określonymi w rozdziale VIII Regulaminu.

 9. Dane osobowe osób fizycznych podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.).

 10. Fundator Nagród jako usługodawca stosuje pliki cookies. Informacje zbierane za pomocą cookies pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników Internetu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej Konkursu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie pliów cookies nie uniemożliwia korzystania ze Strony internetowej Konkursu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu ze Strony internetowej Konkursu.


Załącznik: Program Australian Road Trip z Anną Skurą
Źródło: http://www.hollycow.pl/australian-road-trip/

AUSTRALIAN ROAD TRIP – NAGRODA W KONKURSIE
(DARWIN – MONKEY MIA – PERTH)

Termin wyjazdu: 29.04-19.05
POBYT W AUSTRALII: 1.05-18.05

Ważne informacje na temat wyjazdu: TRANSPORT
Po Australii poruszać będziemy się 4 osobowym kamperem (Toyota HI5) z miejscem do spania dla 4 osób, zlewem, zbiornikiem na zimną wodę, oraz wyposażeniem kuchennym, garnkami, talerzami, sztućcami, śpiworami, prześcieradłem oraz lodówko-zamrażarką i dwupalnikową kuchenką gazową, stolik turystyczny i 4 krzesła kampingowe. Auto wyposażone jest w klimatyzację oraz 4 miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa.

ZAKWATEROWANIE
Pierwsze dwie noce po przylocie zakwaterowani będziemy w Darwin w apartamentach turystycznych z kuchnią, co pozwoli przygotowywać samodzielnie posiłki, które niewątpliwie stanowią znaczą część wydatków podczas podroży po Australii. Kolejne noce spędzimy w kamperach, za wyjątkiem dwóch nocy w Monkey Mia Dophin Resort, gdzie zakwaterowani będziemy w mini apartamentach jednopokojowych dla 4 osób (2 łóżka pojedyncze i łóżko małżeńskie). Ostatnie dwie noce spędzimy w Perth - tam zakwaterowani będziemy w Hotelu Ibis Budget - pokoje 2 osobowe, pobyt w Ibis bez śniadania.

WYNAJEM I UBEZPIECZENIE POJAZDÓW
Laureat będzie podróżować w kamperze z kierowcą, pojazdem objętym ubezpieczeniem

WYŻYWIENIE
Wyjazd nie obejmuje wyżywienia, na trasie będziemy gotować posiłki z zakupionych wcześniej produktów. Sensownym rozwiązaniem jest aby załoga kampera złożyła się na wspólne zakupy, należy pamiętać, że jest zakaz wwożenia do Australii produktów żywnościowych.

WIZA
Obywatele Polski na pobyt do 90 dni nie potrzebują wizy, wystarczy rejestracja online oraz wypełnienie formularza w intrenecie, po około 24 godzinach od rejestracji otrzymacie drogą mailową informację o przyznaniu prawa do wjazdu. Dodatkowo po wylądowaniu w Darwin wypełnicie formularze wjazdowe.

WYDATKI NA MIEJSCU
Szacowany budżet jaki uczestnik wyjazdu powinien przygotować na wyjazd to minimum 1000 AUD na osobę, wystarczy na wyżywienie, napoje, pamiątki. Jeśli po zapoznaniu z programem uznacie, że podczas wizyt w odwiedzanych miejscach chcecie odwiedzić jakieś płatne atrakcje to musicie przygotować się na dodatkowe wydatki.

BILETY WSTĘPU DO PARKÓW NARODOWYCH
Program obejmuje bilety wstępu do odwiedzanych Parków Narodowych i Rezerwatów przyrody, wskazanych w niniejszym dokumencie.

MANDATY DROGOWE
Ewentualne mandaty drogowe pokrywają kierowcy.

ORGANIZACJA
Nad przebiegiem roadtripu i realizacją programu czuwać będzie doświadczony podróżnik Marek Warmuz.

POGODA I KLIMAT
Spodziewajcie się, że będzie, ciepło i gorąco przez większą część trasy, w rejonie Perth może być już chłodno, szczególnie nocami, bo to początek australijskiej jesieni. Na te chłodne wieczory wystarczy bluza z kapturem lub polar oraz długie spodnie. Pozostałe noce ciepłe. Z obowiązkowego wyposażenia potrzebujecie: czapkę z daszkiem, krem do opalania, żel antybakteryjny, zestaw osobistych lekarstw podróżnych, plasterki, woda utleniona w żelu, okulary słoneczne z filtrem UV. Będziemy mieć ze sobą campingowy prysznic więc te noce w plenerze, gdzie nie będzie dostępu do prysznica, możemy być niezależni.

BEZPIECZEŃSTWO
Organizatorzy wycieczki dołożą wszelkich starań, żeby wyjazd był bezpieczny. Trzeba jednak pamiętać o zagrożeniu związanym z dziką naturą. Szczególnie podczas nocy campingowych. Trzeba pamiętać o chowaniu prowiantu w specjalnych skrzyniach aby uniemożliwić dostęp do prowiantu dzikim zwierzętom. Należy zwracać uwagę na węże, pająki. Należy również mieć ze sobą kopię paszportu w wersji wydrukowanej, oraz zdjęcie paszportu i strony z wizą z w formie elektronicznej w telefonie lub na mailu.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE
Uczestnik jest ubezpieczony standardowym ubezpieczeniem turystycznym AXA. Jeśli ktoś chciałbym podnieść kwotę ubezpieczenia prosimy o maila w tej sprawie na contact@hollycow.pl. Ubezpieczenie działa na terenie Australii oraz od momentu wylotu z Polski do momentu powrotu.

PRĄD
W Australii obowiązują inne wtyczki do prądu, należy przed wyjazdem zaopatrzyć się w adapter do odpowiedniego standardu. Polecamy wcześniejsze nabycie lub zakup na lotnisku w drodze na wyprawę.

WALUTA
Obowiązuje dolar australijski, warto zabrać gotówkę i karty, powszechnie akceptowane. Kurs dolara to około 1 AUD = 3,14 PLN

ROAMING i ŁĄCZNOŚĆ
Australia leży poza UE, dlatego koszty roamingu są wysokie. Rekomendujemy zabranie drugiego smartfona i włożenie do niego na miejscu lokalnej karty SIM pre paid. Dobrym rozwiązaniem jest również zabranie ze sobą mobilnego hot spota 3G, który po włożeniu lokalnej karty SIM stworzy Wam waszą własną sieć WIFI. Z naszej strony każdy pojazd wyposażony będzie w krótkofalówkę do kontaktu między pojazdami. W odludnych rejonach nie będzie zasięgu telefonii komórkowej.

CZAS WOLNY
Niektóre dni programu są kompletnie wolne, bez planu. Te dni uczestnik może sobie sam zorganizować, spędzając czas na zakupach, odpoczynku czy po prostu na indywidualną eksplorację okolicy.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W WARSZAWIE
Jest możliwość zorganizowania spotkania z organizatorem wyjazdu w Warszawie, jeśli laureat Konkursu czujecie taką potrzebę,.

SYTUACJE AWARYJNE
W drodze wszystko może się wydarzyć, od awarii samochodu, po zdarzenie losowe, zdrowotne czy jakiekolwiek inne, które mogą mieć wpływ na planowy przebieg wyjazdu. Wszystkie problemy będziemy starać się jako organizatorzy rozwiązywać z najwyższą uwagą i z zachowaniem zasady, że grupa jest najważniejsza. Oznacza to, że obsługa zawsze będzie kierować się dobrem grupy przy doborze rozwiązań zaistniałych problemów.

PROGRAM WYJAZDU

29.04 Dzień 0
Wylot z Polski do Singapuruliniami Etihad Airlines: wylot z Warszawy 29.04 o 6:35, przesiadka w Brukseli oraz w Abu Dhabi. Powrót z Singapuru 18.05 o 20:10, przesiadka w Abu Dhabi i Rzymie i przylot do Warszawy 19.05 o 12:25. Cena 2300 PLN, cena lotu zależy od momentu zakupu biletów lotniczych.

30.04 Dzień 1
Przylot do Singapuru o 9:55. Tam odbieranie bagaży, Przesiadka w Singapurze na lot o 23:05 Jet Star do Darwin (450 PLN)

1.05 Dzień 2
O godzinie 5:10 nad ranem, przylot do Darwin. Odprawa imigracyjna i pozostałe procedury na lotnisku to około 90 minut. Transfer na śniadanie, zakupy w supermarkecie i przejazd do Luma Luma Apartments. Zakwaterowanie około godziny 10:30. Czas na odświeżenie i krótką drzemkę. Około 13:30 przygotujemy sobie lunch. Około 14:30 wyjście na miasto. Zwiedzanie Darwin, wizyta na Casuarina Beach znanym siedlisku wielkich żółwi morskich. Zachód słońca na Mindil Beach. Powrót do hotelu około 21:00, nocleg. Tego dnia przejedziemy około 150 km.

2.05 Dzień 3
Po śniadaniu przygotowanym z apartamentach całodzienny objazd okolicznych atrakcji. M.in wizyta pod Parlamentem, oraz War Memorial i miejskie molo. Będzie czas na zakupy i indywidualną eksplorację miasta. Powrót do apartamentów około 20:30. Tego dnia przejedziemy około 200 km.

3.05 Dzień 4
O 9 rano śniadanie w apartamentach. Wykwaterowanie około 10:30, przejazd do supermarketu na zakupy artykułów spożywczych. Około 12:30 wyjazd z Darwin, po drodze odwiedzimy wielkie kopce termitów w Lechfield Park, około 1,5 godziny jazdy od Darwin. Nocleg około 200 km dalej w okolicach Katherine. Tego dnia przejedziemy około 400 km.

4.05 Dzień 5
Pobudka około 7:30, przygotowanie śniadania i przejazd w kierunku Halls Creek, tam nocleg. Po drodze postój na Lunch w okolicach Kununurra w rejonie jeziora Argyle. Tego dnia przejedziemy około 650 km.

5.05 Dzień 6
Pobudka około 7:30, przygotowanie śniadania i przejazd w kierunku Derby. Tam czas na plażowanie i nocleg. Odwiedzimy malowniczy półwysep Dampier. Tego dnia przejedziemy około 500 km.

6.05 Dzień 7
Pobudka około 8:00, śniadanie i czas na plażowanie do 12:00, indywidualna eksploracje miasteczka. Około 12:00 odjazd w kierunku Eight Mille Beach, tam postój na odpoczynek i plażowanie. Nocleg w Port Hedland 150 kilometrów dalej. Tego dnia przejedziemy około 650 km. W Port Hedland zameldujemy się około 21:30.

7.05 Dzień 8
Po śniadaniu czas na plażowanie i zwiedzanie miasteczka do 14:00 i dalszy przejazd Point Samson, nocleg w Point Samson lub Karratha wśród malowniczych wysp. Tego dnia mamy krótki dystans około 350 km.

8.05 Dzień 9
Po śniadaniu przejazd do Ningaloo Reserve w rejonie Zatoki Koralową. Tego dnia przejedziemy około 650 km. Nagrodą będzie odpoczynek w Coral Bay.

9.05 Dzień 10
Po śniadaniu czas wolny i odpoczynek nad Coral Bay. Będzie możliwość uzupełnienia zapasów. Dzień tylko z przejazdami po okolicy, maksymalnie 120 km jeśli zdecydujemy się na wizytę w North West Cape.

10.05 Dzień 11
Po śniadaniu około 9:00 ruszymy w kierunku Monkey Mia - zatoki delfinów, gdzie co rano przypływają na spotkanie z ludźmi. Po drodze odwiedzimy Hamelin Pool i Shell Beach.Przyjazd do Monkey Mia około 19:00. Tego dnia przejedziemy około 550 km. Nocleg w resorcie nie w camperach. Na miejscu ogólnodostępna kuchnia, restauracje i plaże.

11.05 Dzień 12
Całodzienny relaks w Monkey Mia. Bez programu. Możliwa indywidualna eksploracja okolicy. Przejazd ok. 100 km max.

12.05 Dzień 13
Po śniadaniu przejazd do Zatoki Rekinów i na nocleg zatrzymamy się w rejonie Karrbali National Park. Tego dnia odwiedzimy ten Park Narodowy. Wjedziemy też w rejon zamieszkiwany przez kangury, które spotkamy przy drodze późnym popołudniem. Tego dnia przejedziemy około 300 km.

13.05 Dzień 14
Po śniadaniu przejaz dalej na południe, po drodze dłuższy postój w Gerladton na uzupełnienie zapasów. Nocleg w Beekeepers Nature Reserve w rejonie Leeman. Tego dnia przejedziemy około 400 km.

14.05 Dzień 15
Po śniadaniu przejazd do Pinnacles Desert, i dalej w kierunku Perth, nocleg w rejonie Fremantle poniżej Perth. Przyjazd na miejsce około 18:00. tego dnia przejedziemy około 450 km. Kolacja w porcie w restauracji z najlepszym Fish and Chips w Australii.

15.05 Dzień 16
Po śniadaniu zwiedzanie Fremantle, m.in. Fremantle Prison, Fisherman Wharf, dla chętnych możliwy rejs na Rottnes Island (dopłata), wieczorem Rockingham, nocleg w rejonie Rockingham. Tego dnia przejedziemy około 250 km.

16.05 Dzień 17
Po śniadaniu wizyta w jedynym w Zachodniej Australii miejscu Parku z Koala. Przejazd przez Swan Valley - zagłębia winnic. Popołudniu przyjazd do Perth, nocleg w Ibis Budget. Tego dnia przejdziemy około 200 km.

17.05 Dzień 18
Śniadanie we własnym zakresie lub w hotelu (ok. 9 $), przejazd do Kings Park z najlepszą panoramą miasta, zwiedzanie centrum Perth, czas na zakupy, pożegnalna kolacja w centrum w jednej z restauracji. Możliwe wyjście do baru w imprezowym zagłębiu miasta.

18.05 Dzień 19
Po wczesnym transferze na lotnisko odlot o 9:30 do Singapuru, przylot na miejsce 14:50 liniami Jet Star, cena ok. 400 PLN. Oczekiwanie na lot i o 20:10 odlot do Polski.

19.05 Dzień 20
Przylot do Kraju o 12:25. Zakończenie wyjazdu.

Wyniki konkursu "Odzyskaj świeże spojrzenie" z kroplami HYLO®-FRESH!


Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że wśród zdjęć wytypowanych do przyznania nagród w Konkursie "Odzyskaj świeże spojrzenie", znalazły się takie, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie Konkursu- zawierają podlegające ochronie prawnej znaki towarowe, logotypy oraz grafikę, co jest niezgodne z Rozdziałem III ust. 7 Regulaminu. Opublikowane dnia 17 marca 2017 r. wyniki Konkursu musiały więc zostać anulowane.

Spokojnie, ale teraz będą już dobre wiadomości.

Wobec powyższego poniżej publikujemy wyniki Konkursu "Odzyskaj świeże spojrzenie".
Nagrodę główną w konkursie otrzymuje: Julianna Ozga - autorka poniższego zdjęcia.10 wyróżnionych prac, zostanie nagrodzonych bonami podarunkowymi o wartości 100 zł do wykorzystania w drogerii Sephora. Nagrody za wyróżnienie otrzymują:

1. Dorota Wiśniewska
2. Malgorzata Melon
3. Paulina Tkaczyk
4. Kamila Doering
5. Aleksandra Galińska
6. Aleksandra Żurawska
7. Ada Bogusz
8. Anna Czubernat
9. Aldona Reszka
10. Ola Ryzkowska

Gratulujemy Zwycięzcy oraz Wyróżnionym! Równocześnie uprzejmie informujemy, że przedłużeniu o 4 dni, tj. do dnia 28 marca 2017 r. ulegają terminy na złożenie wniosku o pozwolenie na wjazd do Związku Australijskiego oraz na zgłoszenie danych niezbędnych do realizacji nagrody głównej w Konkursie, wskazanych w Regulaminie Konkursu.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące przebiegu Konkursu, skontaktujcie się proszę z sekretariatem Konkursu e-mailem: hylo-fresh@gardenofwords.pl

Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację i jeszcze raz gratulujemy nagrodzonym Uczestnikom Konkursu.

Równocześnie informujemy, że nie chcemy jednak odbierać radości osobom, którym obiecaliśmy nagrody - wyjazd na Road trip po Australii oraz upominek w postaci bonu na zakupy, dlatego podjęliśmy decyzję, że uczestniczka wytypowana uprzednio na zwycięzcę Konkursu - jedzie do Australii, a dwoje uczestników, którym przyznaliśmy wyróżnienie, a ich wynik został anulowany ze względów wskazanych powyżej - otrzyma upominki w postaci bonów na zakupy.

Poniżej prezentujemy wyróżnione prace w konkursie "Odzyskaj świeże spojrzenie".
Szczegóły zakończonego konkursu w regulaminie.


 

HYLO® EYE CARE - kompletny system nawilżania i pielęgnacji oczu
Odzyskaj świeże spojrzenie z HYLO®-FRESH!

Krople do oczu HYLO®-FRESH to:
- Intensywne i długo utrzymujące się nawilżenie oczu
- Brak środków konserwujących - można stosować łącznie z soczewkami kontaktowymi
- Sterylność przez 6 miesięcy od otwarcia
- Łatwa obsługa wydajnego systemu dawkowania
- Wydajność - butelka zawiera 300 kropli

Wyroby medyczne oznaczone znakiem CE

URSAPHARM Poland sp. z o. o. ul. Malarska 6, 05-092 Łomianki, tel. 22 732 07 90, www.ursapharm.pl, info@ursapharm.pl
URSAPHARM